top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Misuli Sport & Massage.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Misuli Sport & Massage waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Emmanuel Biwott. 

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Misuli Sport & Massage voor het deelnemen van Personal Training en Groepstraining. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Misuli Sport & Massage geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Misuli Sport & Massage het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

 

ARTIKEL 3 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal Misuli Sport & Massage meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Misuli Sport & Massage bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Misuli Sport & Massage als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt een keer per week plaats. 

 

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Misuli Sport & Massage rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Emmanuel Biwott. Misuli Sport & Massage voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Misuli Sport & Massage niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Misuli Sport & Massage aanvaarde opdracht geldt  een inspanningsverplichting. Misuli Sport & Massage kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Misuli Sport & Massage is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Misuli Sport & Massage is niet aansprakelijk wanneer bij Misuli Sport & Massage, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Misuli Sport & Massage is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Misuli Sport & Massage wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Misuli Sport & Massage aanbiedt. Misuli Sport & Massage is wel aansprakelijk wanneer Misuli Sport & Massage op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Misuli Sport & Massage te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

ARTIKEL 6 ONTBINDING

Misuli Sport & Massage is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Voorthuizen. De Groepstraining of personal training is per maand opzegbaar. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Emmanuel Biwott.

 

ARTIKEL 7 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Misuli Sport & Massage zal Misuli Sport & Massage meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Misuli Sport & Massagegerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Misuli Sport & Massage te voldoen. Indien Misuli Sport & Massage over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Misuli Sport & Massageeen bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Misuli Sport & Massage is het BTW-tarief van 9%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Misuli Sport & Massage gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

ARTIKEL 8 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Misuli Sport & Massage. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Misuli Sport & Massage is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

 

ARTIKEL 10 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Misuli Sport & Massage aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Misuli Sport & Massage. Tijdens de Corona crisis mag de deelnemer absoluut niet naar een training komen in geval van verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

ARTIKEL 11 VERTROUWELIJKHEID

Misuli Sport & Massage is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Misuli Sport & Massage gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Misuli Sport & Massage voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Misuli Sport & Massage. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Misuli Sport & Massage. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Misuli Sport & Massage zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Misuli Sport & Massage ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Misuli Sport & Massage zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

ARTIKEL 13 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Misuli Sport & Massage. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Misuli Sport & Massage is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page